Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie reprezentowany przez Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie, dane kontaktowe: ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, tel.: 22 102 99 13
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: p. Arkadiusz Zieliński, e-mail: iod@gops.raszyn.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych i ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

zgoda na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku,
wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa 6 ust. 1 lit. c RODO,
działaniem niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej prawa 6 ust.1 lit. d RODO,
wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora
art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

wypełnienie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie ochrony socjalnej art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
ważny interes publiczny, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, który jest proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie narusza istoty prawa do ochrony danych i przewiduje odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
Na mocy prawa krajowego podstawę prawną stanowi:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia, wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019-2023,
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjna,
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw,
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”,
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin,
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
Jeżeli będzie to konieczne, Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa i do przetwarzania danych osobowych, a które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych procesie ich przetwarzania w poufności oraz w tajemnicy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.
W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, nie podanie danych osobowych skutkuje:
brakiem możliwości realizacji wniosku, w tym uprawnień i obowiązków ustawowych Administratora, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,  a w szczególności wymienionych w pkt.4.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@gops.raszyn.pl. W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw mogą Państwo zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie lub przesłać wniosek na adres ul. ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, listownie lub drogą elektroniczną: kancelaria@gops.raszyn.pl. Tutejszy organ – Administrator danych osobowych – bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. w razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. w terminie miesiąca od otrzymania żądania informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych adres mailowy:

iod@gops.raszyn.pl

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.