Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie

 

 zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie

 "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2024

 

do zgłoszenia swojego udziału w ww. działaniu.

Wcześniejsze zgłoszenia pozwolą na odpowiednie  zabezpieczyć środki finansowe na rok 2024,

do potrzeb osób zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn .

 

 

Na zgłoszenia czekamy do 10 września 2023 r. w siedzibie  Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Raszynie ul.Unii Europejskiej 3 

 

 

w godzinach pracy urzędu

tj. poniedziałek 8.00 - 18.00, wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00 - 16.00 i w piątek w godz. 8.00 - 14.00

Szczegóły, dokumenty do pobrania strona BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie

artykuł na stronie BIP [link otwiera się w nowym oknie]

Informujemy, od 01.06.2023 r.

Biuletyn Informacji Publicznej jest dostępny pod adresem:

https://gopsraszyn.bip.net.pl/

Strona archiwalna dostępna jest pod adresem:

https://gopsraszyn.archiwum.bip.net.pl

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)

08.2018
e-opieka zdjęcie

Projekt pn. "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

belka 

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 26 093 125,00 zł
Wkład własny: 5 233 817,72 zł
Wartość dofinansowania: 20 859 307,28 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza
Działanie: 2.1 E-usługi
Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2016 – 31.10.2023 r.
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerami 10 gmin:

 1. Grodzisk Mazowiecki,
 2. Jabłonna,
 3. Karczew,
 4. Legionowo,
 5. Marki,
 6. Pruszków,
 7. Raszyn,
 8. Wieliszew,
 9. Zielonka,
 10. Żyrardów

oraz Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (SCOL).

Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" oraz 14 warszawskimi domami pomocy społecznej:

 1. Centrum Alzheimera, Al. Wilanowska 257
 2. Domem Pomocy Społecznej im. Matysiaków, ul. Arabska 3
 3. Domem Pomocy Społecznej „Syrena”, ul. Syreny 26
 4. Domem Pomocy Społecznej „Chemik”, ul. Korotyńskiego 10
 5. Domem Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”, ul. Bohaterów 46/48
 6. Domem Pomocy Społecznej „Budowlani”, ul. Elekcyjna 6
 7. Domem Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty", ul. Parkowa 7a
 8. Domem Pomocy Społecznej, ul. Wójtowska 13
 9. Domem Pomocy Społecznej „Kombatant”, ul. Sternicza 125
 10. Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Dickensa 25
 11. Domem Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Kawęczyńska 4b
 12. Domem Pomocy Społecznej „Leśny”, ul. Tułowicka 3
 13. Domem Pomocy Społecznej „Na Bachusa”, ul. Bachusa 7
 14. Domem Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”, ul. Przedwiośnie 1

Cel główny projektu: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług, opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz domach pomocy społecznej.

Grupa docelowa: osoby niesamodzielne z 11 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Główne działania w projekcie:

 1. Zapewnienie centrum teleopieki i urządzeń monitorujących poprzez wdrożenie podsystemu teleopieki w ramach Systemu "E-Opieka"

W ramach tego działania zostanie zapewnione centrum teleopieki 24/7 świadczące teleusługi oraz teleopiekę ze szczególnym uwzględnieniem e-usług, które będzie posiadało podstawowe informacje o wszystkich podopiecznych z obszaru Warszawy i gmin uczestniczących w projekcie.

Na podstawie danych zgromadzonych przez centrum teleopieki 24/7 będzie podejmowana decyzja o rodzaju pomocy (np. wezwanie pogotowia ratunkowego, powiadomienie pracownika socjalnego, członka rodziny o zdarzeniu lub niepokojących objawach, powiadomienie innych służb np. policji, straży pożarnej itp.), która zostanie udzielona.

W ramach zadania zostaną zapewnione urządzenia umożliwiające osobom objętym wsparciem kontakt z centrum wsparcia: urządzenia typu smart, np. tablet, technologie ubieralne np. przycisk SOS, bransoletka/opaska. Dzięki zastosowanym narzędziom TIK możliwe będzie monitorowanie stanu zdrowia i parametrów życiowych osób korzystających z usług opiekuńczych. Dane będą przekazywane w czasie rzeczywistym do centrum teleopieki 24/7, gdzie zostanie podjęta decyzja o rodzaju pomocy. Zostaną również zainstalowane czujniki bezpieczeństwa. Inicjują one alarmy przy przekroczeniu dopuszczalnych norm, pozwalając zapobiec zagrażającym zdrowiu i życiu sytuacjom, takimi jak wybuch gazu czy zaczadzenie. Instalacja tego typu czujników jest szczególnie istotna w przypadku grupy docelowej projektu E-Opieka, czyli osób starszych, której zdarza się zapomnieć o zakręceniu gazu czy np. wyłączeniu żelazka. Ponadto część osób objętych opieką środowiskową mieszka w mieszkaniach niewyposażonych w bezpieczne instalacje gazowe i elektryczne.

2.  Wsparcie świadczonych usług i kontrola ich jakości poprzez wdrożenie Systemu "E-Opieka" w zakresie podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych

W ramach podsystemu zostaną wdrożone rozwiązania mające na celu ułatwienie codziennej pracy pracowników ośrodków pomocy społecznej, a zwłaszcza usprawnienie etapu przygotowania i wypełniania dokumentacji oraz skuteczny monitoring pracy opiekunów i opiekunek pełniących obowiązki służbowe na terenie gmin biorących udział w projekcie. 

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej prowadzący wywiady środowiskowe zostaną wyposażeni w np. laptopy, notebooki i/lub długopisy elektroniczne, co skróci czas związany z przygotowywaniem dokumentacji dot. świadczeń.

Zastosowanie narzędzi TIK pozwoli również na skuteczne monitorowanie usług świadczonych przez opiekunów i opiekunki w gminach biorących udział w projekcie, a dzięki temu na wystandaryzowanie i podniesienie jakości świadczonych usług poprzez zastosowanie narzędzi optymalizacji ich pracy oraz badania poziomu świadczonych usług. Rozwiązania pozwolą nie tylko sprawdzić, czy wizyta się odbyła, ale też czy została przeprowadzona o zaplanowanej porze, ile trwała i czy wszystkie czynności zostały wykonane. Możliwy będzie również stały kontakt z pracownikiem, a dzięki aplikacji, opiekunowie będą mieli stały dostęp do swojego harmonogramu - w razie ewentualnych zmian, będą o tym na bieżąco informowani.

Rodziny beneficjentów usług będą mogły być powiadamiane o stanie realizacji usług poprzez portal informacyjny. Dodatkową funkcjonalnością będzie możliwość oceny pracy opiekunki przez podopiecznego i potwierdzenie, że wszystkie usługi zostały wykonane we właściwy sposób lub zgłoszenie uwag.

3. Zapewnienie relacji społecznych poprzez wykorzystanie narzędzi TIK

Działanie będzie realizowane poprzez stworzenie portalu informacyjnego dla odbiorców usług opiekuńczych i teleopieki powiązanego z Systemem "E-Opieka" oraz wykorzystanie istniejących aplikacji społecznościowych opartych na urządzeniach mobilnych.

Portal i aplikacje zainstalowane na tabletach przeznaczonych na cele społecznoście pomogą użytkownikom łączyć się z kręgami osób, które ufają sobie, a także z siecią opiekunów i innych profesjonalistów, którzy poprawiają jakość ich życia, bezpieczeństwo oraz pozwalają dłużej żyć niezależnie. Przyczynią się do wzmocnienia więzi rodzinnych, przyjacielskich oraz sąsiedzkich i umożliwią kontakt z profesjonalistami na przykład poprzez zadanie pytań na temat usług społecznych, czy też kwestii zdrowotnych. Wszyscy członkowie, którzy znajdą się w kole zaufania użytkownika mogą odpowiedzieć na potrzeby i zawiadomienia, a także komunikować się ze sobą dzięki czemu osoby korzystające z usług opiekuńczych będą czuły, że otrzymały odpowiednie wsparcie. Działania te zwiększają poczucie bezpieczeństwa i dobrostanu odbiorców usługi. 

4. Wdrożenie systemu informatycznego w domach pomocy społecznej

W ramach działania zostanie przygotowany system informatyczny, który usprawni zarządzanie danymi gromadzonymi w domach pomocy społecznej, dzięki czemu zwiększy się efektywność oferowanych usług dla mieszkańców. System usprawni funkcjonowanie domów pomocy społecznej m.in. w zakresie: świadczenia usług działu socjalnego, świadczenia usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, tworzenia elektronicznych indywidualnych planów wsparcia mieszkańca, generowaniu raportów i sprawozdań oraz przy tworzeniu harmonogramów pracy pracowników. Również w przypadku domów pomocy społecznej zastosowane będą narzędzia TIK monitorujące stan zdrowia i parametry życiowe mieszkańców. Podobnie jak przy usługach opiekuńczych również w domach pomocy społecznej planowane jest zastosowanie tzw. kiosku diagnostycznego, a także urządzeń ubieralnych, które na celu mają szybkie reagowanie na zdarzenia dzięki natychmiastowej łączności między mieszkańcami a pracownikami działów opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

W domach pomocy społecznej planowane jest zastosowanie tzw. kiosku diagnostycznego, a także urządzeń ubieralnych, które na celu mają szybkie reagowanie na zdarzenia dzięki natychmiastowej łączności między mieszkańcami a pracownikami działów opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

5. Działania promocyjne

W ramach projektu zostaną podjęte działania mające na celu promocję projektu wśród odbiorców projektu poprzez przygotowanie materiałów promocyjnych i/lub publikacji. Zostanie przygotowana konferencja otwierająca i zamykająca dla interesariuszy projektu. W ramach działań promocyjnych planowane jest przygotowanie również identyfikacji wizualnej dla projektu, która będzie wspólna dla wszystkich rozwiązań cyfrowych, tak aby tworzyła spójny system e-usług.

Realizacja wszystkich działań przyczyni się do stworzenia systemu wsparcia usług, opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz domach pomocy społecznej.


Logotypy UE, Mazowsze i Ministerstwo Rozwoju

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Gmina Raszyn otrzymała dofinansowanie 65.880,60. Wkład własny 13.176,12. Realizacja projektu przewidziana jest do 2022 roku.

E-Opieka to wspólny projekt m.st. Warszawy i kilku samorządów z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Gmina Raszyn uczestniczy w tym projekcie jako partner Warszawy. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy z terenu Gminy wymagający opieki medycznej i wsparcia, otrzymają urządzenia typu smart monitorujące wybrane funkcje życiowe, bezpieczeństwo oraz umożliwiające tym osobom kontakt z centrum wsparcia 24/7. Centrum to będzie świadczyło e-usługi i teleopiekę 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Projekt e-Opieka slajd 1

Linki do stron związanych z projektem:

E-Opieka - Wsparcie (um.warszawa.pl) [link otwiera się w nowej karcie]

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) | Gmina Raszyn [link otwiera się w nowej karcie]