Jedną z form pomocy, jakich udziela się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie są zasiłki pieniężne.
Zgodnie z art. 37, 38, 39, 40, 41 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz 1362 z późn zm. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot pieniężnych w pomocy społecznej) osobom uprawnionym i spełniającym kryteria określone w art. 5, 6, 7 i 8 w/w ustawy przyznaje się pomoc finansową w formie zasiłków celowych, jeżeli dochód na osobę nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. dla osoby samotnie gospodarującej634 zł, a dla osoby w rodzinie514 zł oraz występująca dysfunkcja do której zaliczamy: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo –wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.


RODZAJE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH UDZIELANYCH PRZEZ GOPS W RASZYNIE

 1. Zasiłek stały (art. 37) – przysługuje osobie pełnoletniej, gospodarującej samotnie, lub osoby w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, której dochód jest niższy od powyższego kryterium. Wysokość zasiłku jest różnicą miedzy ustawowym kryterium dochodowym, a osiąganym dochodem osoby samotnej (634 zł - ? = ?) lub osoby w rodzinie (w przeliczeniu na jednego członka rodziny – 514 zł - ? = ?), jednak kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie (w przypadku braku własnego dochodu) i niższa niż 30 zł miesięcznie.
 2. Zasiłek okresowy (art. 38) przysługuje w szczególności osobom, które z powodu choroby, niepełnosprawności, bezrobocia lub oczekiwania na świadczenia z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
  Wśród uprawnionych są: osoby samotne i osoby w rodzinie osiągające dochód niższy, niż kryteria ustawowe (odpowiednio: dla osób samotnie gospodarujących i dla osób w rodzinie).
  Wysokość zasiłku okresowego jest różnicą między kryterium dochodowym, a dochodem osoby, a przyznana kwota nie może być niższa, niż 50% tej różnicy i jednocześnie wyższa, niż 418 zł miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej i kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny i jednocześnie niższa niż 20 zł. miesięcznie.
 3. Zasiłek celowy (art. 39) jest przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej np. zakup żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, a także na opłacenie kosztów pogrzebu. Może być przyznany w celu realizacji kontraktu socjalnego, jak również w formie biletu kredytowego. Przyznaje się również pomoc finansową w formie zasiłku celowego osobom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, lub klęski żywiołowej i ekologicznej. Wówczas wysokość zasiłku nie jest zależna od dochodu osoby, czy rodziny. Zasiłek celowy przyznany na ten cel może nie podlegać zwrotowi.
 4. Specjalny zasiłek celowy przyznaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, których dochody przekraczają kryteria dochodowe dla osób samotnie gospodarujących i dla osób w rodzinie. Jednak jego wysokość nie może być wyższa, niż wymienione wyżej kryteria dochodowe. W szczególnych wypadkach może być również przyznany zasiłek okresowy, celowy, pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu ich części lub w całości.
 5. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe może być przyznana osobom, które rezygnują z zatrudnienia ponieważ są zmuszone sprawować bezpośrednią, osobistą opiekę nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny lub wspólnie nie zamieszkującym matką, ojcem lub rodzeństwem. Wysokość składki jest zależna od wysokości kryterium dochodowego, a prawo do niej mają osoby, których dochód (również w rodzinie) nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego i jednocześnie nie podlegają ubezpieczeniu i nie osiągają świadczeń z innych tytułów, oraz osoby, które pozostają na urlopie bezpłatnym w związku z koniecznością opiekowania się chorym. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje:
  • osobie, która ukończyła 50 lat i nie posiada 10-letniego okresu opłacania składek, w tym również nieskładkowego,
  • oraz osobom, które posiadają już 20-letni okres ubezpieczenia – kobiety i 25-letni – mężczyźni.
  Okresy nieskładkowe ustala się w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych.