Świadczenia niepieniężne to pomoc przyznawana w trybie i na zasadach wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

 • praca socjalna,
 • posiłek,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

Praca socjalna o której mowa w art. 45 ustawy jest świadczona na rzecz osób i rodzin bez względu na posiadany dochód. Ma na celu rozwinięcie i wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób nie radzących sobie w życiu codziennym.

Ciepły Posiłek o którym mowa w art. 48 ustawy jest to pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie, przysługująca osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomocą tą mogą być też objęte dzieci z rodzin o najniższych dochodach. Dożywianie dzieci odbywa się w szkołach, żłobkach, przedszkolach, ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art. 42 ustawy jest świadczone osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Schronienie o którym mowa w art. 48 ustawy jest udzielane w formie przyznania tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

Sprawienie pogrzebu o którym mowa w art. 44 ustawy przysługuje osobom zmarłym nie posiadającym osób bliskich oraz krewnych, lub gdy osoby te nie mają możliwości ich pochowania, przysługuje pogrzeb sprawiony na koszt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Interwencja kryzysowa o której mowa w art. 47 ustawy to podejmowane działania na rzecz osób i rodzin mające na celu zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu się problemu. W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia dostępnego przez całą dobę.
Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Poradnictwo specjalistyczne o którym mowa w art. 46 ustawy jest świadczone osobom i rodzinom, które, mają trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Najczęstszą sferą poradnictwa są porady prawne, psychologiczne i rodzinne, świadczone w gminie Raszyn w Punkcie Konsultacyjnym Jaworowa ul. Warszawska 95.

Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej uregulowane jest w Rozdziale II ustawy art. 54 do 66. Ośrodek Pomocy Społecznej kompletuje dokumenty zgodnie z wytycznymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w celu przyznania miejsca w domu pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki, której rodzina nie jest w stanie zapewnić. Decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zasady ustalania odpłatności za pobyt w DPS odpłatność ponoszą:

 1. Mieszkaniec DPS ponosi odpłatność w wysokości nie większej niż 70% swojego dochodu
 2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego (rodzinnego) zgodnie z zawartą umową
 3. Gmina z której osoba została skierowana do pomocy społecznej