Tytuł projektu: „Razem Raźniej”

Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”
Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”
Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
Planowany okres realizacji projektu: 01.08.2013 - 31.07.2014

Koszt realizacji: 92 608,77 PLN

Beneficjent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie

Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie

Uczestnicy: Projekt skierowany jest do 14-16 osób samotnie wychowujących dzieci, mieszkańców gminy Raszyn, zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej niezatrudnionych lub zatrudnionych.

Pracownik merytoryczny: Beata Sulima-Markowska, Kierownik Projektu
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób korzystających z pomocy GOPS w Raszynie w okresie od 1.08.2013r. do 31.07.2014r. poprzez podniesienie poziomu wykształcenia oraz udział w formach wsparcia zaprojektowanych w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb.
Cele szczegółowe projektu:

  • Nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji lub kompetencji zawodowych osób w wieku 15 - 40 lat w tym poprawa funkcjonowania społecznego uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym, w okresie 12 m-cy.
  • zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności życiowych;
  • zwiększenie motywacji UP do ukończenia szkoły oraz dalszego własnego rozwoju;