Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

26.10.2022

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).

 2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik nr 2A lub 2B, zał. 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).

 3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

link do programu

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Kartę zgłoszenia do Programu (zał. nr 7) oraz wzór karty pomiaru niezależności(zał. 6)

i dostarczyć je osobiście do biura podawczego

GOPS Raszyn ul. Unii Europejskiej 3 pokój nr 2

do dnia 8 listopada 2022r.,

w godzinach pracy urzędu

tj. poniedziałek 8.00 - 18.00, wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00 - 16.00 i w piątek w godz. 8.00 - 14.00

Dzień dobry, uprzejmie informujemy, że został ogłoszony nabór do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023r.
Jeżeli w 2023 roku chcą Państwo uczestniczyć w Programie bardzo prosimy wypełnić załączone w pliku:

Kartę zgłoszenia do Programu (zał. nr 7) oraz wzór karty czynności (zał. 8)

i dostarczyć je osobiście do biura podawczego

GOPS Raszyn ul. Unii Europejskiej 3 pokój nr 2

do dnia 8 listopada 2022r.,

w godzinach pracy urzędu

tj. poniedziałek 8.00 - 18.00, wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00 - 16.00 i w piątek w godz. 8.00 - 14.00

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

Załączniki:
Download this file (Załącznik_nr_7_do_Programu_AOON_JST.doc)Zalacznik_744 kB
Download this file (Załącznik_nr_8_do_Programu_AOON_JST.doc)Zalacznik_826 kB

21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła.

Wniosek o dodatek do innych źródeł ciepła mogą złożyć jedynie gospodarstwa domowe, które wcześniej zgłosiły swoje główne źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Dopłata do ogrzewania 2022 to świadczenie jednorazowe.

 • Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
 • Gospodarstwu domowemu pod jednym adresem zamieszkania przysługuje jeden dodatek.
 • Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.
 • Termin na składanie do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wniosków o wypłatę upływa 30 listopada 2022 roku.
 • Dodatek przysługuje tylko wtedy gdy została złożona deklaracja do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB.
 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje jeśli zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz. U. poz. 1477 i 1692)

Wnioski o dodatek mieszkańcy Gminy Raszyn mogą składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3.

Przyjęta przez rząd ustawa przewiduje następujące kwoty dodatku do innych źródeł ciepła:

 • 500 zł – jeśli głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 2000 zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy,
 • 3000 zł – jeśli głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy (w szczególności brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż

 

Wnioski można składać:

 • osobiście do GOPS w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3,
 • pocztą tradycyjną na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn,
 • drogą elektroniczną przez platformę ePUAP/moj.gov.pl na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie.

Podstawa prawna:

 Dz. U. poz. 1967/2022

Kliknij tutaj, aby pobrać instruktaż jak wypełnić wniosek o dodatek - gospodarstwa domowe [odnośnik na stronę Ministerstwa Klimatu i Środowiska]

Wniosek:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. 09_2022

Załączniki:
Download this file (WNIOSEK_O_WYPŁATE_DODATKU_NIEKTORYCH_ZRODEL_CIEPLA_09_2022.pdf)Wniosek108 kB

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
 
W związku z możliwością aplikowania do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023,  realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
    1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
    2. osobami posiadającymi:
    • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Program jest realizowany w dwóch formach:
    1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit wynosi 240 godzin
w ciągu roku)
    2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego (limit wynosi 14 dni
w ciągu roku)*.
*Jeżeli całodobowy pobyt osoby niepełnosprawnej wyniesie więcej niż 5 dni w tygodniu, to członkowie rodziny lub opiekunowie pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną mogą utracić do niego prawo (ministerialny zapis Programu na rok 2022).
W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt  przez wiadomość email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i  pod numerem telefonu: 22-102-99-13 wew. 19  w godzinach 8.00- 12.00

"UWAGA DODATEK WĘGLOWY
Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022r."

 

Informujemy, że dnia 11 sierpnia 2022 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym.

Podstawa prawna: Dziennik Ustaw z 2022, poz. 1692

    Przepisy przewidują, że wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
    Wniosek zostanie zweryfikowany, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek. Szczegóły:

https://raszyn.pl/aktualnosci/przypominamy-o-obowiazku-zlozenia-do-konca-czerwca-deklaracji-o-zrodlach-ogrzewaniaWnioski o dodatek węglowy mieszkańcy Gminy Raszyn mogą składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3.

Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

 •  Jednemu gospodarstwu domowemu przysługiwać będzie jeden dodatek węglowy.
 • Termin na składanie do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wniosków o wypłatę upływa 30 listopada 2022 roku.
 • Dodatek przyznawany będzie za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.

 

We wniosku o dodatek węglowy należy uzupełnić podstawowe dane:

 •  organ, do którego jest składany wniosek,
 •  imię i nazwisko osoby wnioskującej,
 •  obywatelstwo,
 •  nr PESEL,
 •  numer i serię dowodu osobistego,
 •  dokładny adres zamieszkania,
 •  numer rachunku bankowego, na który ma być przekazany dodatek węglowy,
 •  dane osobowe (także numery PESEL) wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
 •  główne źródło ogrzewania (zaznacza się jedno z listy wymienionych we wniosku)

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Chodzi m.in. o to, że gospodarstwo domowe nie korzysta lub nie korzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w przepisach ustawy z 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych, w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Wnioski można składać:

 • osobiście do GOPS w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3,
 • pocztą tradycyjną na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn,
 • drogą elektroniczną przez platformę ePUAP/moj.gov.pl

Informacje o dodatku węglowym na stronie gov.pl:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

Poniżej wzory wniosków (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska)

Pliki do pobrania: