Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie uczestniczy w aktywizacji bezrobotnych mieszkańców Gminy Raszyn organizując prace społecznie użyteczne.

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane na rzecz społeczności lokalnej w wymiarze do 10 godzin tygodniowo w jednostkach organizacyjnych Gminy. Do wykonywania tych prac mogą zostać skierowane osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania prac. Za wykonaną pracę wypłacane jest świadczenie w wysokości 7,70 zł./godz. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie sporządza plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych oraz przygotowuje listę osób bezrobotnych, które mogą otrzymać skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych.

W lutym 2013 r. pomiędzy Starostą Pruszkowskim a Wójtem Gminy Raszyn zostało zawarte porozumienie obowiązujące do 31.12.2013 r. na mocy którego Starosta refunduje Gminie 60% kwoty świadczeń wypłaconych mieszkańcom Gminy Raszyn skierowanym do wykonywania prac w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013 r. Zgodnie z porozumieniem liczba osób wykonujących prace społecznie użyteczne nie może przekroczyć 17 miesięcznie, z czego:

  • 12 osób mają stanowić pracownicy gospodarczy
  • 3 osoby powinny pracować jako pomoc nauczyciela
  • 2 osoby należy skierować do wykonywania prac administracyjno-biurowych
  • 1 osoba powinna pracować jako glazurnik

Do czerwca 2013 r. z możliwości podjęcia prac społecznie użytecznych w ramach porozumienia skorzystało 17 mieszkańców Gminy Raszyn, którzy pracowali w 10 jednostkach organizacyjnych Gminy. Czternaście osób kontynuuje wykonywanie prac społecznie użytecznych. Oprócz osób zgłoszonych jako kandydaci przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie, prace społecznie użyteczne wykonują także mieszkańcy Gminy Raszyn, którzy dowiedziawszy się o takiej możliwości, sami zgłosili się w celu podjęcia prac.