FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  tel.: 22 102 99 13 wewn. 15

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2022 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 1205)

Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczność egzekucji. Oznacza to egzekucję , w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe,
w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu
zamieszkania dłużnika,
b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą(art. 2 ust. 2 pkt 2)

 


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 • na osobę uprawnioną do ukończenia przez nią 18 roku życia,
 • na osobę uczącą się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
 • na osobę posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Kryteria dochodowe: świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 900 zł. (art. 9 ust. 2a)

 •  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie
  nie przekracza kwoty 900 zł, zwaloryzowanej zgodnie z ust. 2c–2f. (art. 9 ust. 2)
 •  W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2,
  o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. (art. 9 ust. 2a)
 • W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej,
  ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje. (art. 9 ust. 2b)
  2) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. poz. 1162), która weszła w życie z dniem 13 lipca 2021 r.
  Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1205
 • Kwota, o której mowa w ust. 2, podlega co 3 lata waloryzacji od dnia 1 października roku, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. (art. 9 ust. 2c)
 • Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty, o której mowa w ust. 2, o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego na dzień 1 stycznia
  roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego o trzy lata rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. (art. 9 ust. 2d)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. (art. 10 ust. 1).

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się na okres świadczeniowy tj. od 1 października do 30 września następnego roku.

Wnioski z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.


Wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie,  w Dziale Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego:

 • w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie albo w ośrodku pomocy społecznej, jeżeli w danej gminie ośrodek realizuje świadczenia z FA

Do wniosku należy dołączyć (art. 15 ust. 4):

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu
  podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f
  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.6)),
  dotyczące każdego członka rodziny;
 • zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:
  • a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
  • b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
  • c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
   d) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
  • e) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wy-
   konaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z:
   – brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
   – brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
  • f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.
 • W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Bardzo ważne:

Art. 19. 1. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.


Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się, jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy: (art. 21 ust. 1 pkt. 1,2,3)

 • odmówili udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień mający wpływ na prawo do świadczeń
 • odmówili udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzieli informacji nieprawdziwych
 • nie podejmują świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe


W przypadku udzielenia wyjaśnień świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się od miesiąca , w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu świadczeniowego, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania (art. 21ust. 2)


Fundusz alimentacyjny nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona: (art. 10 ust. 2)

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo jest w rodzinie zastępczej
 • zawarła związek małżeński


Jeżeli osoba otrzymała odmowę świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tytułu niespełnienia kryterium dochodowego może złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. (art. 3 ust 1)

W takim przypadku do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskutecznej egzekucji zawierające informacje o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. (art. 3 ust. 2)

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusz-alimentacyjny