21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła.

Wniosek o dodatek do innych źródeł ciepła mogą złożyć jedynie gospodarstwa domowe, które wcześniej zgłosiły swoje główne źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Dopłata do ogrzewania 2022 to świadczenie jednorazowe.

 • Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
 • Gospodarstwu domowemu pod jednym adresem zamieszkania przysługuje jeden dodatek.
 • Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.
 • Termin na składanie do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wniosków o wypłatę upływa 30 listopada 2022 roku.
 • Dodatek przysługuje tylko wtedy gdy została złożona deklaracja do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB.
 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje jeśli zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz. U. poz. 1477 i 1692)

Wnioski o dodatek mieszkańcy Gminy Raszyn mogą składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3.

Przyjęta przez rząd ustawa przewiduje następujące kwoty dodatku do innych źródeł ciepła:

 • 500 zł – jeśli głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 2000 zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy,
 • 3000 zł – jeśli głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy (w szczególności brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż

 

Wnioski można składać:

 • osobiście do GOPS w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3,
 • pocztą tradycyjną na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn,
 • drogą elektroniczną przez platformę ePUAP/moj.gov.pl na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie.

Podstawa prawna:

 Dz. U. poz. 1967/2022

Kliknij tutaj, aby pobrać instruktaż jak wypełnić wniosek o dodatek - gospodarstwa domowe [odnośnik na stronę Ministerstwa Klimatu i Środowiska]

Wniosek:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. 09_2022