"UWAGA DODATEK WĘGLOWY
Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022r."

 

Informujemy, że dnia 11 sierpnia 2022 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym.

Podstawa prawna: Dziennik Ustaw z 2022, poz. 1692

    Przepisy przewidują, że wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
    Wniosek zostanie zweryfikowany, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek. Szczegóły:

https://raszyn.pl/aktualnosci/przypominamy-o-obowiazku-zlozenia-do-konca-czerwca-deklaracji-o-zrodlach-ogrzewaniaWnioski o dodatek węglowy mieszkańcy Gminy Raszyn mogą składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3.

Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

 •  Jednemu gospodarstwu domowemu przysługiwać będzie jeden dodatek węglowy.
 • Termin na składanie do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wniosków o wypłatę upływa 30 listopada 2022 roku.
 • Dodatek przyznawany będzie za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.

 

We wniosku o dodatek węglowy należy uzupełnić podstawowe dane:

 •  organ, do którego jest składany wniosek,
 •  imię i nazwisko osoby wnioskującej,
 •  obywatelstwo,
 •  nr PESEL,
 •  numer i serię dowodu osobistego,
 •  dokładny adres zamieszkania,
 •  numer rachunku bankowego, na który ma być przekazany dodatek węglowy,
 •  dane osobowe (także numery PESEL) wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
 •  główne źródło ogrzewania (zaznacza się jedno z listy wymienionych we wniosku)

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Chodzi m.in. o to, że gospodarstwo domowe nie korzysta lub nie korzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w przepisach ustawy z 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych, w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Wnioski można składać:

 • osobiście do GOPS w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3,
 • pocztą tradycyjną na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn,
 • drogą elektroniczną przez platformę ePUAP/moj.gov.pl

Informacje o dodatku węglowym na stronie gov.pl:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

Poniżej wzory wniosków (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska)

Pliki do pobrania: