Wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Gminy Raszyn są do pobrania w Ośrodku lub z naszej strony.

Prosimy o składanie wniosków do 15 września br. razem z dokumentami

(zaświadczeniami o dochodzie netto w miesiącu sierpniu br., decyzja PUP, itp.)

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU NA PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

o projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr
RPMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.


Załączniki:
1. Wyniki otwartego konkursu na partnera spoza sektora finansów publicznych.
2. Zarządzenie Kierownika GOPS Raszyn nr 17/2016 z dn. 06.06.2016 r.
3. Protokół Komisji Konkursowej z dnia 07.06.2016 r.

UWAGA!!!!!!! GOPS Raszyn ogłasza!!!!!!UWAGA!!!!!!

Ogłaszamy otwarty konkurs na wybór partnera – partnerów z sektora organizacji pozarządowych do pracy przy projekcie dofinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa XI Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno –zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami w załączeniu.

Wnioski  o Świadczenie Wychowawcze można składać od  1 kwietnia 2016r.

 

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy t.j. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. (włącznie),

 

prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy t.j. od 01.04.2016r. z odpowiednim wyrównaniem.

 

 

Od 2 lipca 2016r. Świadczenie Wychowawcze  jest ustalane od miesiąca złożenia wniosku.