UWAGA!!!!!!! GOPS Raszyn ogłasza!!!!!!UWAGA!!!!!!

Ogłaszamy otwarty konkurs na wybór partnera – partnerów z sektora organizacji pozarządowych do pracy przy projekcie dofinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa XI Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno –zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami w załączeniu.

Wnioski  o Świadczenie Wychowawcze można składać od  1 kwietnia 2016r.

 

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy t.j. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. (włącznie),

 

prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy t.j. od 01.04.2016r. z odpowiednim wyrównaniem.

 

 

Od 2 lipca 2016r. Świadczenie Wychowawcze  jest ustalane od miesiąca złożenia wniosku.

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Raszyn z dnia 03.03.2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Raszyn na lata 2016 – 2022 prosimy o zapoznanie się i składanie uwag i wniosków do projektu na załączonym formularzu. Wypełnione formularze należy składać w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie.

Formularze uwag w wersji elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

          Formularz będzie także udostępniony w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Raszyn oraz w GOPS w Raszynie a także na stronach ww. instytucji.

          Konsultacje będą prowadzone od dnia 16.03.2016 do 30.03.2016. Prowadzenie akcji informacyjnej o przeprowadzeniu konsultacji rozpocznie się 7 marca a zakończy w dniu 15.03.2016r.

W załączniku do pobrania:

  • Zarządzenie 45/2016 i formularz 
  • Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Raszyn na lata 2016-2022

 

 

Od 1 stycznia 2016 roku rodziny, które przekroczą próg dochodowy uprawniający do świadczeń rodzinnych  mają szansę na pobieranie zasiłku. Dzięki wprowadzeniu zasady “Złotówka za złotówkę” ich świadczenia rodzinne będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Wprowadza to ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy i świadczeniach rodzinnych. (Dz. U z 2015 roku poz. 995).

 

Od 1 stycznia 2016 roku , gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), świadczenia rodzinne nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu.

 

 Po zmianie za każde przekroczenie progu dochodowego  o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

 

Wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny. W praktyce oznacza to, że otrzymywana przez rodzinę pomoc zostanie zmniejszona o taką kwotę, o jaką przekroczy kryterium dochodowe  jej dochód. Pomoc zostanie wstrzymana w momencie, kiedy różnica będzie wynosiła mniej niż 20.

 

Zasada "Złotówka za złotówkę” dotyczy świadczeń rodzinnych i dodatków do nich oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. 

Osoby, które już straciły prawo do zasiłków,  mogą ponownie wystąpić o świadczenia.