W dniu 11.03.2017 r.(sobota) o godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia Rodzin
Abstynenckich „ARKA” przy
ul. Poniatowskiego  20 (obok Biblioteki w Raszynie) odbędą się warsztaty
ekonomiczne prowadzone w ramach działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016.

CZAS: 11.03.2017r. (sobota), godz. 11.00 – 13.00
MIEJSCE: siedziba Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „ARKA” przy ul.
Poniatowskiego  20, 05-090 Raszyn (obok Biblioteki w Raszynie).

Zapraszamy do udziału w projekcie „Od Bierności do Aktywności”

Projekt jest skierowany dla osób biernych zawodowo. W projekcie korzystamy z bezpłatnego udziału w poradnictwie zawodowym, bezpłatnego szkolenia zawodowego, stypendium szkoleniowego, materiałów edukacyjnych, cateringu w trakcie szkoleń, stypendium stażowego, ubezpieczenia NNW oraz pokrycia kosztów wstępnych badań lekarskich, a także ze zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia. Informacje o projekcie są dostępne na stronie projektu www.doaktywnosci.semius.pl lub pod numerem telefonu 720 814 042 Szczegóły (plik: regulamin projektu)

Załączniki:
Download this file (Regulamin projeku.doc)Regulamin projektu734 kB

 

Przypominamy o złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Gminy Raszyn są do pobrania w Ośrodku lub z naszej strony.

Prosimy o składanie wniosków do 15 września br. razem z dokumentami

(zaświadczeniami o dochodzie netto w miesiącu sierpniu br., decyzja PUP, itp.)

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU NA PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

o projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr
RPMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.


Załączniki:
1. Wyniki otwartego konkursu na partnera spoza sektora finansów publicznych.
2. Zarządzenie Kierownika GOPS Raszyn nr 17/2016 z dn. 06.06.2016 r.
3. Protokół Komisji Konkursowej z dnia 07.06.2016 r.