Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie
Wprowadzamy pracę zdalną

 

17 marca 2020 r.

 Szanowni Państwo

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i zgodnie z zarządzeniem nr 06 z dnia 17 marca 2020 r. i na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a w szczególności art.3 od środy 18 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się w Ośrodku pracę zdalną. Oznacza to, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesantów.
Kontakt z
Ośrodkiem będzie możliwy za pomocą maila, telefonu lub e-PUAP.

Uprzejmie informujemy, że na zewnątrz posiadamy skrzynkę pocztową, do której można wrzucić wniosek lub informację.

Kontakt osobisty z pracownikiem będzie możliwy tylko w nagłych przypadkach, po ustaleniu telefonicznym bądź mailowym.

Lista telefonów do Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie:

Kancelaria  22 102 99 13 wew. 10; 885 111 581

Świadczenia Rodzinne  22 102 99 13 wew. 12; 885 111 587

Świadczenia wychowawcze 22 102 99 13 wew. 13; 885 111 587

Świadczenia/ zasiłki pielęgnacyjne 22 102 99 13 wew. wew. 14;

Fundusz alimentacyjny 22 102 99 13 wew. wew. 15; 885 111 581

Pomoc społeczna/Pracownicy socjalni  wew. 22 102 99 13 wew. 17,18;  885 111 586; 885 111 589;

Księgowość/kadry22 102 99 13 wew. wew. 19;

Kierownik 22 102 99 13 wew. wew. 20;

 

 

Kierownik Ośrodka

 

Informację związane z bezpieczeństwem obywateli na bieżąco publikowane są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem:

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Informację związane z bezpieczeństwem obywateli na bieżąco publikowane są na stronie serwisu Serwis Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

 

 

Zaproszenie dla wszystkich zainteresowanych do aktywności sportowej w ramach drużyny sportowej Rugby na Wózkach, Avalon Extreme Warszawa, która prowadzi swoje zajęcia w Centrum Sportu Raszyn.

Do zespołu należą osoby z niepełnosprawnością ruchową. Być może, ktoś z Państwa zamieszkujących na terenie gminy Raszyn byłby zainteresowany, tą formą aktywności. Pierwsi lokalni przedstawiciele już są w naszej ekipie, liczymy na kolejnych chętnych, którzy mogliby dołączyć do naszej drużyny.

Treningi odbywają się we:
Wtorki 16.00-18.30
Czwartki 14.30-17.00


W Centrum Sportu Raszyn, ul. Sportowa 30.

Jednocześnie dziękujemy za doping podczas Turnieju Rugby, który odbył się 23-24.11 w Centrum Sportu Raszyn, ul. Sportowa 30.

 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie

 

                  zatrudni osobę na stanowisko

 

 

          PRACOWNIK SOCJALNY 1 ETAT

 

Zadania wykonywane na stanowisku:

 

 Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 

1) praca socjalna;

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia .

 

 

 

Niezbędne wymagania dla kandydata:

 

1.Pracownikiem socjalnym  może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

 b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie.

1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, wymagane umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych na kierunkach wymienionych w ust. 1, kierując się koniecznością odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

 

2. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

 

3.Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

             4.posiadanie obywatelstwa polskiego

             5.korzystanie z pełni praw publicznych

             6.niekaralność

             7.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego

 

 

 

Dodatkowe wymagania:

 

       

           1. mile widzianedoświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego

           2. odporność na sytuacje stresowe

           3.  mile widziane prawo jazdy kat.B

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

 

·    kwestionariusz osobowy*;

·    CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

·    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

·    oświadczenie o niekaralności;

·    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych*;

·    kopie świadectw pracy (oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy);

·    klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych*.

 

   Kandydaci zostaną wyłonieni na podstawie wyniku przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:”Nabór na stanowisko   pracownik socjalny”  tel.  22-102-99-13 w 14 mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS w Raszynie.
Dokumenty kandydatów  którzy się nie zakwalifikowali  zostaną odesłane pocztą lub odebrane osobiście.

 

 

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie

Wnioski o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Niniejszym informujemy, że

od dnia 7 sierpnia 2019 roku do odwołania

środa jest dniem wewnętrznym, prosimy tego dnia nie składać

wniosków w wersji papierowej.