Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług

 

Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

 

 do dnia 21 października 2021 roku.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie informuje, że Gmina Raszyn przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Logotypy Ministerstwa - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal  Gov.pl

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest:

 

   dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

    osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

 

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

    poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,

    ograniczanie skutków niepełnosprawności,

    stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,

    przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:        

    wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

    zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

    załatwianiu spraw urzędowych;

    nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

    wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym dla dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie
w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

 

 

 

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.

 W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

 Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

 

Program trwa  od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

 

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (stanowiących załączniki do ogłoszenia) i dostarczenia ich do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3, do dnia 21 października 2021 roku.

 

(Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.)

 

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

    osobiście w siedzibie Ośrodka w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, lub

   skany dokumentów wysłać na adres mailowy Ośrodka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Strona projektu w serwisie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-rusza-nabor-wnioskow-do-edycji-2022

 

Strona projektu w serwisie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - zawiera szczegółowy opis projektu i załączniki  -Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1297,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

Dodatkowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w:

 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie – tel: 22 102 99 13

Szanowni Państwo,

zwracam się do Państwa w sprawie dotyczącej osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy w formie usług świadczonych przez całą dobę. Działalnością taką zajmują się:

  •     domy pomocy społecznej (DPS)
  •     placówki, w których sprawowana jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku.

Decyzja o zamieszkaniu w DPS-ie lub placówce nie jest łatwa, zarówno dla osoby zainteresowanej, jak i jej rodziny. Zawsze wiąże się z wieloma wątpliwościami, rozterkami, pytaniami i często towarzyszy jej lęk o przyszłość. Właśnie dlatego ważne jest, aby została ona podjęta w pełni odpowiedzialnie, w trosce o zapewnienie osobie bliskiej godnych, bezpiecznych warunków życia.

Domy pomocy społecznej oraz placówki całodobowej opieki mogą działać po uzyskaniu zezwolenia wojewody. Jest ono potwierdzeniem, że spełniają standard określony w przepisach prawa i podlegają kontroli ze strony służb wojewody. DPS-y oraz placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, funkcjonujące na podstawie zezwolenia, wpisane są do odpowiednich rejestrów.

Niestety na rynku usług opiekuńczych istnieją także placówki, które działają bez wymaganego prawem zezwolenia. Na tę kwestię chciałbym zwrócić Państwa szczególną uwagę. Placówki te często ze względu na niższy koszt pobytu oferują usługi na minimalnym poziomie, nie gwarantują odpowiedniej kadry,  a tym samym nie zapewniają pełnego bezpieczeństwa przebywającym w nich osobom. Bardzo często mieszczą się w budynkach, które nie są przystosowane do świadczenia usług opiekuńczych przez całą dobę, np. występują w nich bariery architektoniczne.

W związku z tym, w trosce o zdrowie i życie osób wymagających wsparcia, apeluję do Państwa o odpowiedzialny wybór. Nie umieszczajmy swoich bliskich w placówce działającej bez zezwolenia.

Konstanty Radziwiłł
Wojewoda Mazowiecki

Rodzinne Domy Pomocy


Osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznego dysponująca budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w praktyce np. dużym domem może założyć taką placówkę. Dysponowanie budynkiem oznacza, że można być właścicielem budynku lub go wynajmować.
Być może na terenie gminy są osoby zainteresowane prowadzeniem tego typu działalności, mające odpowiednie predyspozycje opiekuńcze i organizacyjne. Prowadzenie rodzinnego domu pomocy to szczególny typ aktywności zawodowej, to także pasja i oddanie, dające dużo satysfakcji z realizacji wartościowych społecznie celów.
Ośrodki pomocy społecznej kierują osoby do rodzinnych domów pomocy. Koszty pobytu są pokrywane identycznie jak w przypadku domów pomocy społecznej. Tak więc w pierwszej kolejności mieszkaniec domu płaci za pobyt do wysokości 70% swoich dochodów, w dalszej kolejności małżonek, dzieci lub rodzice osoby skierowanej. Ewentualną różnicę do całkowitych kosztów pobytu ponosi gmina, z której pochodzi skierowana osoba. Z punktu widzenia osoby prowadzącej RDP, jest to bardzo korzystne finansowanie.
Dom pomocy powinien być przeznaczony dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie. W rodzinnym domu pomocy prowadzonym przez osobę fizyczną usługi bytowe i opiekuńcze są realizowane bezpośrednio przez tę osobę, a w przypadku rodzinnego domu pomocy prowadzonego przez organizację pożytku publicznego usługi te są realizowane przez osobę kierującą rodzinnym domem pomocy, która zamieszkuje w rodzinnym domu pomoc.
Istotne jest też to, aby odpowiednio dostosować opiekę świadczoną w domu do wymagań pensjonariuszy. W tym względzie można się także posiłkować pomocą innych osób. Oczywiście należy spełnić pewien standard mieszkalny np. pokoje nie więcej niż dwuosobowe, wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdej osoby oraz inny niezbędny sprzęt wynikający z indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z usług rodzinnego domu pomocy, z tym że: pokój jednoosobowy – o powierzchni nie mniejszej niż 12 m2, a pokój dwuosobowy – o powierzchni nie mniejszej niż po 8 m2 na osobę
Kontrolę jakości sprawowanej opieki sprawuje kierownik ośrodka pomocy społecznej nie rzadziej niż raz na pół roku.
Obecnie w polityce społecznej kładzie się duży nacisk na to, aby osoby zwłaszcza starsze zatrzymać w ich miejscu zamieszkania. Znane otoczenie, wspólni znajomi, a przy tym pomoc w codziennych sprawunkach to wartości przyczyniające się do poprawy dobrostanu seniorów. Z pewnością unikamy dużej traumy związanej nagle z zupełną zmianą sposobu życia np. z domowych warunków do warunków panujących w całodobowym domu pomocy społecznej znacznie oddalonym od dotychczasowego miejsca zamieszkania. W rodzinnych domach pomocy znacznie łatwiej następuje wymiana doświadczeń międzypokoleniowych. Nie są to odseparowane instytucje, ale zwykłe domy, gdzie sąsiadem są rodziny z dziećmi, osoby pracujące etc.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy określa dokładne standardy i wymagania jakim trzeba sprostać, aby założyć rodzinny dom pomocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 06/2020 z dnia 17 marca 2020r., Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie poprzez czasowe ograniczenie przyjmowania interesantów oraz w związku ze wzrostem zakażeń COVID-19, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych zachorowań i rozprzestrzenianie się wirusa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie, wprowadza się  szczególne zasady pracy oraz przyjmowania interesantów od dnia 01.04.2021r. do odwołania: 

 

 

  1. Ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie w siedzibie .

  2. Obsługa będzie prowadzona telefonicznie nr (22) 102-99-13 (wew.12,13,14 )lub tel.komórkowy: 885-111-591, za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. portal emp@tia:https://empatia.mpips.gov.pllub przez platformę e-puap.

  3. Wypełnione wnioski w formie papierowej dotyczące 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022należy wrzucać do oznaczonych pojemników umieszczonych w drzwiach w budynku Ośrodka.

  4. Wszelkie druki wniosków znajdują się na stronie Ośrodka www.gops.raszyn.pl w zakładce druki do pobrania i na terenie Ośrodka w kuwetkach umieszczonych na ścianie.

  5. Bezpośrednia obsługa klienta prowadzona będzie na miejscu tylko w pilnych sprawach wymagających osobistego kontaktu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym godziny przyjścia, z zachowaniem szczególnej ostrożności, zakrywaniu ust i nosa maseczką oraz dezynfekcji rąk.

 

Celem zmiany organizacji pracy jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania GOPS na wypadek wystąpienia  ogniska zakażenia, w sytuacji szczególnej, którą jest aktualnie trwający wzmożony wzrost zakażeń COVID-19 w kraju.

 

 

 

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.

 Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwietnia na stronie internetowej https://spis.gov.pl/. Wprowadzane podczas spisu dane będą odpowiednio zabezpieczone i widoczne wyłącznie dla upoważnionych pracowników statystyki publicznej. Informacje o konkretnych osobach nie będą nikomu udostępniane. Gwarantuje to tajemnica statystyczna i groźba konsekwencji prawnych. Do publicznej wiadomości zostaną przekazane jedynie wartości zagregowane mówiące np. o średniej wielkości gospodarstwa domowego w danej gminie.

Spis powszechny to jedyne badanie, gdzie w sposób kompleksowy zbiera się informacje o rodzinach, migracjach, niepełnosprawności, wykształceniu czy warunkach mieszkaniowych. Okazja do tego zdarza się raz na 10 lat.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.
Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (dostępna od 15 marca)