Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie informuje:

 

Dodatek osłonowy
Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem w/w terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

-w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,

- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej, dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku:

      400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
      600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
      850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
      1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Ważne!
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

      500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
      750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
      1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
      1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w GOPS:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn:

Centrala: (22) 102 99 13, numer wewnętrzny: 12, 13, 14.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegółowe informacje - podstawa prawna: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000000101.pdf 

Wzór wniosku: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000000201.pdf 

Informacje na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

 

Rodzinne Domy Pomocy

Osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznego dysponująca budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w praktyce np. dużym domem może założyć taką placówkę. Dysponowanie budynkiem oznacza, że można być właścicielem budynku lub go wynajmować.

Być może na terenie gminy są osoby zainteresowane prowadzeniem tego typu działalności, mające odpowiednie predyspozycje opiekuńcze i organizacyjne. Prowadzenie rodzinnego domu pomocy to szczególny typ aktywności zawodowej, to także pasja i oddanie, dające dużo satysfakcji z realizacji wartościowych społecznie celów.

Ośrodki pomocy społecznej kierują osoby do rodzinnych domów pomocy. Koszty pobytu są pokrywane identycznie jak w przypadku domów pomocy społecznej. Tak więc w pierwszej kolejności mieszkaniec domu płaci za pobyt do wysokości 70% swoich dochodów, w dalszej kolejności małżonek, dzieci lub rodzice osoby skierowanej. Ewentualną różnicę do całkowitych kosztów pobytu ponosi gmina, z której pochodzi skierowana osoba. Z punktu widzenia osoby prowadzącej RDP, jest to bardzo korzystne finansowanie.

Dom pomocy powinien być przeznaczony dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie. W rodzinnym domu pomocy prowadzonym przez osobę fizyczną usługi bytowe i opiekuńcze są realizowane bezpośrednio przez tę osobę, a w przypadku rodzinnego domu pomocy prowadzonego przez organizację pożytku publicznego usługi te są realizowane przez osobę kierującą rodzinnym domem pomocy, która zamieszkuje w rodzinnym domu pomoc. 

Istotne jest też to, aby odpowiednio dostosować opiekę świadczoną w domu do wymagań pensjonariuszy. W tym względzie można się także posiłkować pomocą innych osób. Oczywiście należy spełnić pewien standard mieszkalny np. pokoje nie więcej niż dwuosobowe, wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdej osoby oraz inny niezbędny sprzęt wynikający z indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z usług rodzinnego domu pomocy, z tym że: pokój jednoosobowy – o powierzchni nie mniejszej niż 12 m2, a pokój dwuosobowy – o powierzchni nie mniejszej niż po 8 m2 na osobę

Kontrolę jakości sprawowanej opieki sprawuje kierownik ośrodka pomocy społecznej nie rzadziej niż raz na pół roku.

Obecnie w polityce społecznej kładzie się duży nacisk na to, aby osoby zwłaszcza starsze zatrzymać w ich miejscu zamieszkania. Znane otoczenie, wspólni znajomi, a przy tym pomoc w codziennych sprawunkach to wartości przyczyniające się do poprawy dobrostanu seniorów. Z pewnością unikamy dużej traumy związanej nagle z zupełną zmianą sposobu życia np. z domowych warunków do warunków panujących w całodobowym domu pomocy społecznej znacznie oddalonym od dotychczasowego miejsca zamieszkania. W rodzinnych domach pomocy znacznie łatwiej następuje wymiana doświadczeń międzypokoleniowych. Nie są to odseparowane instytucje, ale zwykłe domy, gdzie sąsiadem są rodziny z dziećmi, osoby pracujące etc.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy określa dokładne standardy i wymagania jakim trzeba sprostać, aby założyć rodzinny dom pomocy.

Plakat

 

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

 

 Gmina Raszyn planuje w roku 2022 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Głównym celem programu jest wsparcie członka rodziny lub opiekuna osoby niesamodzielnej przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp. nie martwiąc się, że bliska mu osoba nie ma zapewnionej opieki.

 

Opieka wytchnieniowa będzie bezpłatna i będzie przysługiwała w ilości do 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego całodobową bezpośrednią opiekę nad:

 

   osobą o niepełnosprawności sprzężonej/złożonej ( przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub

 

   wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji, edukacji) lub,

 

   stale przebywa w domu, tj. Nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. Ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 

 

 

Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3, informacje pod numerem telefonu 22 102 99 13.

 

 Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

• osobiście w siedzibie Ośrodka w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, lub

• skany dokumentów wysłać na adres mailowy Ośrodka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub

 

 

Strona projektu w serwisie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - zawiera szczegółowy opis projektu i załączniki  -Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

 Pełny opis projektu

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

 

 

 

Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

 oraz

Klauzula informacyjna uczestnika programu

do pobrania poniżej.