Rodzinne Domy Pomocy

Osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznego dysponująca budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w praktyce np. dużym domem może założyć taką placówkę. Dysponowanie budynkiem oznacza, że można być właścicielem budynku lub go wynajmować.

Być może na terenie gminy są osoby zainteresowane prowadzeniem tego typu działalności, mające odpowiednie predyspozycje opiekuńcze i organizacyjne. Prowadzenie rodzinnego domu pomocy to szczególny typ aktywności zawodowej, to także pasja i oddanie, dające dużo satysfakcji z realizacji wartościowych społecznie celów.

Ośrodki pomocy społecznej kierują osoby do rodzinnych domów pomocy. Koszty pobytu są pokrywane identycznie jak w przypadku domów pomocy społecznej. Tak więc w pierwszej kolejności mieszkaniec domu płaci za pobyt do wysokości 70% swoich dochodów, w dalszej kolejności małżonek, dzieci lub rodzice osoby skierowanej. Ewentualną różnicę do całkowitych kosztów pobytu ponosi gmina, z której pochodzi skierowana osoba. Z punktu widzenia osoby prowadzącej RDP, jest to bardzo korzystne finansowanie.

Dom pomocy powinien być przeznaczony dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie. W rodzinnym domu pomocy prowadzonym przez osobę fizyczną usługi bytowe i opiekuńcze są realizowane bezpośrednio przez tę osobę, a w przypadku rodzinnego domu pomocy prowadzonego przez organizację pożytku publicznego usługi te są realizowane przez osobę kierującą rodzinnym domem pomocy, która zamieszkuje w rodzinnym domu pomoc. 

Istotne jest też to, aby odpowiednio dostosować opiekę świadczoną w domu do wymagań pensjonariuszy. W tym względzie można się także posiłkować pomocą innych osób. Oczywiście należy spełnić pewien standard mieszkalny np. pokoje nie więcej niż dwuosobowe, wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdej osoby oraz inny niezbędny sprzęt wynikający z indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z usług rodzinnego domu pomocy, z tym że: pokój jednoosobowy – o powierzchni nie mniejszej niż 12 m2, a pokój dwuosobowy – o powierzchni nie mniejszej niż po 8 m2 na osobę

Kontrolę jakości sprawowanej opieki sprawuje kierownik ośrodka pomocy społecznej nie rzadziej niż raz na pół roku.

Obecnie w polityce społecznej kładzie się duży nacisk na to, aby osoby zwłaszcza starsze zatrzymać w ich miejscu zamieszkania. Znane otoczenie, wspólni znajomi, a przy tym pomoc w codziennych sprawunkach to wartości przyczyniające się do poprawy dobrostanu seniorów. Z pewnością unikamy dużej traumy związanej nagle z zupełną zmianą sposobu życia np. z domowych warunków do warunków panujących w całodobowym domu pomocy społecznej znacznie oddalonym od dotychczasowego miejsca zamieszkania. W rodzinnych domach pomocy znacznie łatwiej następuje wymiana doświadczeń międzypokoleniowych. Nie są to odseparowane instytucje, ale zwykłe domy, gdzie sąsiadem są rodziny z dziećmi, osoby pracujące etc.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy określa dokładne standardy i wymagania jakim trzeba sprostać, aby założyć rodzinny dom pomocy.

Plakat

 

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

 

 Gmina Raszyn planuje w roku 2022 przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Głównym celem programu jest wsparcie członka rodziny lub opiekuna osoby niesamodzielnej przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp. nie martwiąc się, że bliska mu osoba nie ma zapewnionej opieki.

 

Opieka wytchnieniowa będzie bezpłatna i będzie przysługiwała w ilości do 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego całodobową bezpośrednią opiekę nad:

 

   osobą o niepełnosprawności sprzężonej/złożonej ( przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub

 

   wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji, edukacji) lub,

 

   stale przebywa w domu, tj. Nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. Ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 

 

 

Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3, informacje pod numerem telefonu 22 102 99 13.

 

 Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

• osobiście w siedzibie Ośrodka w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, lub

• skany dokumentów wysłać na adres mailowy Ośrodka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub

 

 

Strona projektu w serwisie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - zawiera szczegółowy opis projektu i załączniki  -Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

 Pełny opis projektu

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

 

 

 

Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

 oraz

Klauzula informacyjna uczestnika programu

do pobrania poniżej.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług

 

Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

 

 do dnia 21 października 2021 roku.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie informuje, że Gmina Raszyn przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Logotypy Ministerstwa - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal  Gov.pl

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest:

 

   dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

    osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

 

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

    poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,

    ograniczanie skutków niepełnosprawności,

    stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,

    przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:        

    wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

    zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

    załatwianiu spraw urzędowych;

    nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

    wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym dla dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie
w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

 

 

 

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.

 W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

 Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

 

Program trwa  od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

 

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (stanowiących załączniki do ogłoszenia) i dostarczenia ich do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3, do dnia 21 października 2021 roku.

 

(Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.)

 

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

    osobiście w siedzibie Ośrodka w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, lub

   skany dokumentów wysłać na adres mailowy Ośrodka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Strona projektu w serwisie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-rusza-nabor-wnioskow-do-edycji-2022

 

Strona projektu w serwisie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - zawiera szczegółowy opis projektu i załączniki  -Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1297,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

Dodatkowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w:

 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie – tel: 22 102 99 13

Szanowni Państwo,

zwracam się do Państwa w sprawie dotyczącej osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy w formie usług świadczonych przez całą dobę. Działalnością taką zajmują się:

  •     domy pomocy społecznej (DPS)
  •     placówki, w których sprawowana jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku.

Decyzja o zamieszkaniu w DPS-ie lub placówce nie jest łatwa, zarówno dla osoby zainteresowanej, jak i jej rodziny. Zawsze wiąże się z wieloma wątpliwościami, rozterkami, pytaniami i często towarzyszy jej lęk o przyszłość. Właśnie dlatego ważne jest, aby została ona podjęta w pełni odpowiedzialnie, w trosce o zapewnienie osobie bliskiej godnych, bezpiecznych warunków życia.

Domy pomocy społecznej oraz placówki całodobowej opieki mogą działać po uzyskaniu zezwolenia wojewody. Jest ono potwierdzeniem, że spełniają standard określony w przepisach prawa i podlegają kontroli ze strony służb wojewody. DPS-y oraz placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, funkcjonujące na podstawie zezwolenia, wpisane są do odpowiednich rejestrów.

Niestety na rynku usług opiekuńczych istnieją także placówki, które działają bez wymaganego prawem zezwolenia. Na tę kwestię chciałbym zwrócić Państwa szczególną uwagę. Placówki te często ze względu na niższy koszt pobytu oferują usługi na minimalnym poziomie, nie gwarantują odpowiedniej kadry,  a tym samym nie zapewniają pełnego bezpieczeństwa przebywającym w nich osobom. Bardzo często mieszczą się w budynkach, które nie są przystosowane do świadczenia usług opiekuńczych przez całą dobę, np. występują w nich bariery architektoniczne.

W związku z tym, w trosce o zdrowie i życie osób wymagających wsparcia, apeluję do Państwa o odpowiedzialny wybór. Nie umieszczajmy swoich bliskich w placówce działającej bez zezwolenia.

Konstanty Radziwiłł
Wojewoda Mazowiecki