Fundusz Alimentacyjny

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - SYLWIA WACKO, tel.: 22 102 99 13 wewn. 15

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1228)

Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczność egzekucji. Oznacza to egzekucję , w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. (art. 2 ust. 2)


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 • na osobę uprawnioną do ukończenia przez nią 18 roku życia,
 • na osobę uczącą się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
 • na osobę posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Kryteria dochodowe: świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. (art. 9 ust. 2)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. (art. 10 ust. 1).

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się na okres świadczeniowy tj. od 1 października do 30 września następnego roku.

Wnioski z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.


Wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa się:

 • w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie albo w ośrodku pomocy społecznej, jeżeli w danej gminie ośrodek realizuje świadczenia z FA

Do wniosku należy dołączyć (art. 15 ust. 4)

 1. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny z roku poprzedzającego okres świadczeniowy
 2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
 3. dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
 4. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
 5. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 7. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 8. zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
 9. informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
  • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
  • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
 10. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne


Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się, jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy: (art. 21 ust. 1 pkt. 1,2,3)

 • odmówili udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień mający wpływ na prawo do świadczeń
 • odmówili udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzieli informacji nieprawdziwych
 • nie podejmują świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe


W przypadku udzielenia wyjaśnień świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się od miesiąca , w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu świadczeniowego, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania (art. 21ust. 2)


Fundusz alimentacyjny nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona: (art. 10 ust. 2)

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo jest w rodzinie zastępczej
 • zawarła związek małżeński


Jeżeli osoba otrzymała odmowę świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tytułu niespełnienia kryterium dochodowego może złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. (art. 3 ust 1)

W takim przypadku do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskutecznej egzekucji zawierające informacje o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. (art. 3 ust. 2)