Dodatek Mieszkaniowy

DODATEK MIESZKANIOWY - EWA MELON, tel.: 22 102 99 13 wew. 18
GODZINY PRACY REJON
Pn: 7:30 – 16:00
Wt: 7:30 – 11:00
Śr: 12:00 – 16:00
Czw: 7:30 – 11:00
Pt: 7:30 – 11:00
Gmina Raszyn

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych związanych z utrzymaniem mieszkania. W naszej gminie zadanie to realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

Prawo do dodatku mieszkaniowego zależy od: dochodu, powierzchni oraz poniesionych wydatków na mieszkanie.

Dochody:

Ustalając prawo do dodatku mieszkaniowego bierze się pod uwagę dochody przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym, które tworzą osoby stale mieszkające pod jednym dachem.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się: dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz otrzymywanego dodatku mieszkaniowego.
Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do deklaracji o wysokości dochodów wymagane jest dołączenie oryginałów dokumentów, które potwierdzą wskazane dochody tj. w przypadku pracowników zaświadczenie o dochodach brutto, natomiast w odniesieniu do emerytów, rencistów aktualna decyzja ZUS lub odcinki renty, emerytury.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się jeżeli byłby on niższy aniżeli 2% kwoty najniższej emerytury, liczonej w dniu wydania decyzji.

Powierzchnia

Dodatek mieszkaniowy jest zależny od tzw. normatywnej powierzchni mieszkania czyli powierzchni jaka przypada na określoną liczbę członków rodziny. Normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać odpowiednio:
35 m2 - dla 1 osoby
40 m2 - dla 2 osób
45 m2 - dla 3 osób
55 m2 - dla 4 osób
65 m2 - dla 5 osób
70 m2 - dla 6 osób w przypadku zamieszkiwania większej liczby osób powierzchnię normatywną zwiększa się dla każdej kolejnej osoby o 5 m2. Jeżeli natomiast w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju powierzchnię normatywną zwiększa się o 15 m2.
Dodatek otrzyma również rodzina, która przekroczyła powierzchnię normatywną, jednak nie więcej niż o 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni tego lokalu nie przekracza 60%.

Wydatki na mieszkanie

Przepisy nie pozwalają uwzględnić wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, przy wyliczaniu dodatku bierzemy pod uwagę:

 • czynsz – w przypadku najemców
 • koszty eksploatacji i remontów – w przypadku członków spółdzielni oraz najemców mieszkań spółdzielczych
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu – w przypadku osób oczekujących na lokal zamienny lub socjalny
 • opłaty za energię cieplną, wodę , odbiór nieczystości stałych i płynnych


Wymagane dokumenty:

 • wniosek – zarządca domu potwierdza dane o miejscu zamieszkania, liczbie osób, nazwie i siedzibie zarządcy domu, tytule prawnym do zajmowanego lokalu, sposobie ogrzewania pomieszczeń, wody, wydatkach na mieszkanie
 • w przypadku domów jednorodzinnych zaświadczenie wydane przez starostwo, potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu
 • rachunki dotyczące utrzymania domu
 • deklaracja o dochodach


WAŻNE

Osoba, która otrzymała dodatek mieszkaniowy na podstawie podania nieprawdziwych danych musi liczyć się z koniecznością zwrotu nienależnie pobranej kwoty w podwójnej wysokości. Ponadto organ przyznający dodatek mieszkaniowy może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu stwierdzenia, czy dochody przedstawione w deklaracji są prawdziwe.