Aktualności

Świadczenia rodzinne 2016/2017

 

Przypominamy o złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Stypendia Szkolne i Zasiłki Szkolne

Wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Gminy Raszyn są do pobrania w Ośrodku lub z naszej strony.

Prosimy o składanie wniosków do 15 września br. razem z dokumentami

(zaświadczeniami o dochodzie netto w miesiącu sierpniu br., decyzja PUP, itp.)

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU NA PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU NA PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

o projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr
RPMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.


Załączniki:
1. Wyniki otwartego konkursu na partnera spoza sektora finansów publicznych.
2. Zarządzenie Kierownika GOPS Raszyn nr 17/2016 z dn. 06.06.2016 r.
3. Protokół Komisji Konkursowej z dnia 07.06.2016 r.

Ogłaszamy otwarty konkurs na wybór partnera

UWAGA!!!!!!! GOPS Raszyn ogłasza!!!!!!UWAGA!!!!!!

Ogłaszamy otwarty konkurs na wybór partnera – partnerów z sektora organizacji pozarządowych do pracy przy projekcie dofinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa XI Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno –zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami w załączeniu.